Мэргэжил харгалзахгүй дотоод хяналтаар мэргэшүүлэх Монгол улсын Мэргэшсэн дотоод хяналтын аудитор эрх олгох сургалт явагдана.

МЭРГЭЖИЛ_ХАРГАЛЗАХГҮЙ_ДОТООД_ХЯНАЛТААР_МЭРГЭШҮҮЛЭХ МОНГОЛ_УЛСЫН_МЭРГЭШСЭН_ДОТООД_ХЯНАЛТЫН_АУДИТОР эрх олгох МЭРГЭШЛИЙН_ДИПЛОМ олгох сургалт явагдана.
Утас: 91919107
Та доорх сайтнаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу. www.monicia.mn
1. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 23.1 заалтын дагуу Монгол улсын мэргэшсэн дотоод хяналтын аудитор эрхтэй нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтанд ААН, Байгууллагын удирдлага зэргийн нэмэгдэл олгож болно.
2.  Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4, Засгийн газрын 2011 оны 11 сарын 9-ны 311 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ААН, байгууллагын дотоод хянан шалгагчаар ажиллах хүний нөөцийг богино хугацааны сургалтад хамруулж, мэргэшсэн дотоод хяналтын аудитор эрх олгох зайлшгүй шаардлага байна.
3.Мэргэжлийн байгууллагын гишүүнчлэлд хамрагдаж оюуны мэлмийгээ нээнэ.
4.  Оны шилдэг болох боломж нээгдэнэ
5.  Сургалтын зорилго, Сургалтын хөтөлбөр

 Сургалтын зорилго 1: Засгийн газрын 311 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд аж ахуй нэгж байгууллагын дотоод хяналт хариуцсан ажилтнуудыг байгууллагын дотоод хяналт шалгалт хийх арга зүйгээр хангахад чиглэгдсэн.
Хөтөлбөр 1:  Дотоод хяналт шалгалтын журмын загвар, Хяналт шалгалтын ажлын удирдамж боловсруулах нь, Хяналт шалгалтын мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгсэлүүдийг боловсруулах нь, Мэдээлэлд боловсруулалт хийх нь, Хяналт шалгалтын тайлан боловсруулах нь зэрэг онол, практик хосолсон мэдлэг олгох хөтөлбөр.

 Сургалтын зорилго 2: Тухайн байгууллагын дотоод хяналтын системийг үнэлүүлж сургана, Эрсдэлийг бууруулах үр ашигтай арга барилд суралцана. Хууль бус, дэг журамгүй үйлдэл, алдаанаас сэргийлэх, Бүртгэл хөтлөлтийн үнэн зөв, иж бүрэн байдлыг шалгана, Стратеги төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн явцад үнэлгээ өгч сурна.
Хөтөлбөр 2: Дотоод хяналтын системийг үнэлэх COSO, COCO, CSA загвар, дадлага ажил, Эдгээр гурван аргаар өөрийн байгууллагын дотоод хяналтад үнэлгээ өгөх, зөвлөмж бичих

Сургалтын зорилго 3: Санхүүгийн болон санхүүгийн бус гэмт хэрэг, залилангаас үүдэх хор нөлөөг бууруулах, Залилангаас үүсэх хүн, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх хохирлын талаарх мэдлэг, мэдээлэлийг нэмэгдүүлэх, Хувь хүн болон компани байгууллагуудад залилангаас сэргийлэх үр дүнтэй стратеги боловсруулахад туслах, Залилангийн эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулахад ямар хувь нэмэр оруулах боломжтойг тодотгох, Залилангаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх

Хөтөлбөр 3:  Санхүүгийн залилан, түүний төрлүүд, санхүүгийн бус залилан, Залилангийн жишээ, Санхүүгийн тайлан дахь залилан, жишээ, Залилангийн эрсдэлийг үнэлэх нь, хамгаалах нь, Залиланд хэрхэн аудит, хяналт хийх вэ?

МОНГОЛЫН ДОТООД ХЯНАЛТЫН ИНСТИТУТ
Хаяг: Урт цагааны баруун хойно, Найман шарга,Бизкон Аудит ХХК-ийн барилга, 4 давхарт, 402 тоот

24176950_140159426756950_5681073582739291593_n

Бизкон.мн