ТӨСӨВТ, ТӨРИЙН БУС, БАНК САНХҮҮ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮ, ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ӨССӨН ДҮНГЭЭР ГАРГАЖ СУРАХ 30 ХОНОГИЙН ДУНД ШАТНЫ СУРГАЛТ

Хугацаа Хичээлийн сэдэв Хичээлийн агуулга

Дасгал хичээл бодлого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1дэх

долоо

хоног

Санхүүгийн тайлан өссөн дүнгээр гаргах

Ажил гүйлгээг ерөнхий журналд бүртгэх

Ерөнхий дэвтэр бэлтгэх

Гүйлгээ баланс өссөн дүнгээр гаргах

Санхүү байдлын тайланг өссөн дүнгээр гаргах

Орлого үр дүнгийн тайланг өссөн дүнгээр гаргах

Өмчийн өөрчлөлтийн тайланг өссөн дүнгээр гаргах

Мөнгөн гүйлгээний тайланг өссөн дүнгээр гаргах

 

 

 

Дасгал бодлого

 

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга тайлан

Санхүүгийн тайлангийн уялдаа холбоо

Тодруулга тайлан гаргах

Санхүү тайлан болон тодруулга тайлангийн уялдаа холбоо

 

Дасгал бодлого

 

 

ААНОАТ-ын тайлан

өссөн дүнгээр гаргах

ААНОАТ-ын тайлангийн давтлага хичээл

ААНОАТ-ыг өссөн дүнгээр гаргах

ААНОАТ-ын тайлан, Санхүүгийн тайлангийн уялдаа холбоо

 

Дасгал бодлого

 

 

ХХОАТ-ын тайлан өссөн дүнгээр гаргах

ХХОАТ-ын тайлангийн давтлага хичээл

ХХОАТ-ын өссөн дүнгээр гаргах

ХХОАТ-ын тайлан, Санхүүгийн тайлан, Нийгмийн даатгалын тайлангийн уялдаа холбоо

 

Дасгал бодлого

 

 

НӨАТ-ын тайлан онлайн шивэлт

НӨАТ-ын тайлангийн давтлага хичээл

НӨАТ-ын тайлан, Санхүүгийн тайлангийн уялдаа холбоо

НӨАТ-ын онлайн шивэлт

 

 

Дасгал бодлого

 

 

 

2 дах

долоо

хоног

Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлан гаргах

Төрийн бус байгууллагын тухай ойлголт

Төрийн бус байгууллагын дансны кодчилол

Төрийн бус байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл

Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн санхүүгийн тайлан гаргах

 

 

 

Дасгал бодлого

 

Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан гаргах

Төсөвт байгууллагын тухай ойлголт

Төсөвт байгууллагын дансны кодчилол

Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл

Төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан гаргах

Дасгал бодлого

 

 

 

3 дах

долоо

хоног

 

Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлан гаргах

Банк бус санхүүгийн байгууллагын тухай ойлголт

Банк бус санхүүгийн байгууллагын дансны кодчилол

Банк бус санхүүгийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл

Банк бус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн тайлан гаргах

Дасгал бодлого

Хадгаламж зээлийн хоршооны санхүүгийн тайлан гаргах

Хадгаламж зээлийн хоршоо

Хадгаламж зээлийн хоршооны дансны кодчилол

Хадгаламж зээлийн хоршооны нягтлан бодох бүртгэл

Хадгаламж зээлийн хоршооны санхүүгийн тайлан гаргах

 

Дасгал бодлого

 

 

 

 

 

 

 

4 дэх

долоо

хоног

Зардлын бүртгэл

Зардлын бүртгэл

Зардлын ангилал

 

  Дасгал бодлого

 

Материалын зардлын бүртгэл

Материалын зардлын бүртгэл

Материалын зардлын ангилал

Материалын зардлыг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах

Бэлтгэл ажиллагааны зардлыг хувиарлах арга

Дасгал бодлого

 

Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл

Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл

Хөдөлмөрийн зардлын ангилал

Хөдөлмөрийн зардлыг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах

Ээлжийн амралт тооцох

Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмж тооцох

Жирэмсний амралт тооцох

Дасгал бодлого

Үйлдвэрлэлийн өртгийн тайлан

Технологийн үе шатны арга

ЭҮОЭҮД, ДӨ-ийн аргаар өртөг тооцох

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртгийн тайлан бэлтгэх

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртгийн тайлан гаргах

Борлуулсан бүтээгдэхүүны өртгийн тайлан гаргах

 

 

Дасгал бодлого

 

 

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 4 долоо хоног буюу ажлын 20 хоног.

Хичээллэх цагийн хуваарь:         Өглөө анги: 09:30 -12:30

Өдрийн анги: 13:30 – 16:30

Оройн анги: 17:30 – 20:00

Сургалтын төлбөр: 250,000 төгрөг

Бүртгүүлэх материал:       Нэг хувь цээж зураг

                                                          Иргэний үнэмлэх

14218530_1092015700863878_576374286_n

Бизкон.мн